Výzva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP2)

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj a inklúzia (SK-LOCALDEV) vyhlasuje výzvu LDIDP2 na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené projekty. Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva LDIDP2 je určená prijímateľom, ktorí realizujú projekty podporené v rámci výzvy LDI01, LDI02 alebo LDI03 (Otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Cieľom výzvy je finančne umožniť prijímateľom realizovať dodatočné aktivity, vrátane rozšírenia, resp. pokračovania existujúcich aktivít, ktoré prispievajú k cieľu ich projektu (ďalej len ako „dodatočné aktivity“).

Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predkladanie žiadostí (dátum uzatvorenia): 24.07.2023

Text výzvy LDIDP2

Ďalšie dokumenty, na ktoré sa výzva odvoláva:

 

Pre bližšie informácie týkajúce sa výzvy, príp. otázky je možné kontaktovať Správcu programu: eeagrants@mirri.gov.sk

Výzva LDIDP2 bola uzatvorená. Výsledky výzvy LDIDP2.