Výzva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP)

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj a inklúzia (SK-LOCALDEV) vyhlasuje výzvu LDIDP na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené projekty. Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva LDIDP je určená prijímateľom, ktorí realizujú projekty podporené v rámci výzvy LDI01 alebo LDI02 (Otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Cieľom výzvy je finančne pomôcť prijímateľom vysporiadať sa so súčasnými ekonomickými výzvami spočívajúcimi v mimoriadnom náraste cien, ktoré boli spôsobené externými faktormi, bez zavinenia samotných prijímateľov.

Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predkladanie žiadostí (dátum uzatvorenia): 31.05.2023

 

Text výzvy LDIDP

Ďalšie dokumenty, na ktoré sa výzva odvoláva:

Pre bližšie informácie týkajúce sa výzvy, príp. otázky je možné kontaktovať správcu programu: eeagrants@mirri.gov.sk

Výzva LDIDP bola uzatvorená.

Výsledky výzvy môžete nájsť tu: