Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o projekt LDI03 v programe Miestny rozvoj a inklúzia vyhlásená dnes!

18.11.2020

Správca programu - Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 18. novembra 2020 výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia. Termín uzávierky je 1. marca 2021.

Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora miestnych intervencií v blízkosti alebo priamo v marginalizovaných rómskych komunitách. Výzva môže posilniť udržateľnosť inštitúcií alebo aktivít pôvodne financovaných z iných projektov (napríklad projektov podporených z grantov EHP/Nórska alebo iných verejných zdrojov) a podporiť kapacity miestnych aktérov, ako aj umožniť zopakovanie alebo zlepšenie výstupov z týchto projektov, za predpokladu, že sú v súlade s oblasťami podpory (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a nediskriminácia). Projekty musia do implementácie aktívne zapájať Rómov a musia reagovať na potreby marginalizovanej rómskej komunity, presadzujúc princíp partnerstva.

Očakáva sa, že v rámci projektov budú služby poskytnuté najmenej 400 Rómom žijúcim v marginalizovanej rómskej komunite (komunitách). Očakáva sa tiež, že sa zlepšia vzájomné vzťahy medzi komunitami (rómskymi a nerómskymi). Úroveň vzájomného rešpektu na miestnej úrovni by sa mala zvýšiť, okrem iného aj prostredníctvom implementácie aktivít na preklenutie rozdielov (očakáva sa aspoň jedna aktivita na preklenutie rozdielov v rámci každého projektu).

Podporené projekty majú zaviesť nákladovo efektívne a udržateľné opatrenia. Projekty by preto mali byť primárne založené na opakovaní alebo zlepšení osvedčených dobrých postupov.


VÝZVA LDI03