Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI03)

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Text výzvy LDI03

Často kladené otázky (FAQ) k výzve LDI03 (zverejnené 20.11.2020)

Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska (v anglickom jazyku)


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Informácia o redakčnej oprave č. 1 zo dňa 12.1.2021 vo výzve LDI03


V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 došlo s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).


23.2.2021: ! Nový telefónny kontakt Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR !


Elektronická aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov.

 

Aplikácia na predkladanie žiadostí