Druhá výzva LDI02 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyhlásená!

08.09.2020

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 8. septembra 2020 výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia.

Cieľom v poradí druhej výzvy LDI02 programu Miestny rozvoj odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora miestnych intervencií v blízkosti/v rámci marginalizovaných rómskych komunít. Projekty by sa mali byť komunitné a mali by rešpektovať potreby komunity a princípy partnerstva.

Očakáva sa, že v rámci projektu sa poskytnú služby najmenej 300 Rómom žijúcim v marginalizovanej rómskej komunite (komunitách). Očakáva sa tiež, že miera akceptácie rómskej menšiny sa zvýši na miestnej úrovni, okrem iného prostredníctvom realizácie aktivít na preklenutie rozdielov (v rámci každého projektu sa očakávajú minimálne dve). Investície do verejnej infraštruktúry nie sú povinné, ale podporujú sa do takej miery, pokiaľ pomáhajú znižovať rozdiely medzi Rómami a Nerómami. Podporené projekty by mali integrovať opatrenia z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a nediskriminácie, primerane v súlade s miestnymi potrebami. Očakáva sa, že s každými 100 000  € projektového grantu sa vytvorí 1 stále pracovné miesto pre Rómov.

Podporené budú najmä projekty, ktorých obsah bol konzultovaný s miestnymi zúčastnenými stranami (vrátane lokálnej rómskej komunity), nadväzujú na existujúce iniciatívy alebo na nich stavajú, sú v súlade s potrebami miestnej komunity, projekty s úžitkom pre marginalizované rómske komunity s vyšším počtom obyvateľov alebo projekty do ktorých je zapojená marginalizovaná rómska komunita nachádzajúca sa v jednom z najmenej rozvinutých okresov. V rámci hodnotenia budú zvýhodnené tie žiadosti, ktorých projekty budú implementované v partnerstve so subjektmi z Nórska.