Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

28.08.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skrátene „Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca", si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Informačného seminára a seminára pre budúce partnerstvá na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.

Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá sa uskutoční:

 • 26. septembra 2019, začiatok registrácie je 8:30
 • Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, Košice

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/LzM16pub9VrJfrbb6

Organizácia tohto podujatia nadväzuje na vyhlásenie Otvorenej výzvy GGC01 a Výzvy Schémy malých grantov GGC02 v septembri 2019, ktorých cieľom je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.

Oprávnení žiadatelia v rámci výziev:

Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba v SR.

Oprávnení partneri v rámci výziev:

Povinný partner: Akýkoľvek verejný subjekt zriadený ako právnická osoba na Ukrajine.

Iný partner: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba buď v Donorských štátoch, prijímateľských štátoch  alebo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má spoločnú hranicu s dotknutým prijímateľským štátom , alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Dôležitá informácia:

Výzvy nie sú primárne určené na infraštruktúru (investičné opatrenia)[1] .

 

Oprávnené aktivity

Otvorená výzva GGC01

Projektový grant (v rozmedzí 200 000 eur – 1 000 000 eur) môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti:

 • sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos vedomostí, technológie, skúseností a najlepšej praxe,
 • spoločné semináre, workshopov a školenia organizované slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,
 • stáže uskutočnené medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,
 • vyslania z Ukrajiny na Slovensko,
 • zlepšenie úrovne bilingvizmu na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách (napr. jazykové kurzy),
 • zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách,
 • spoločné stratégie verejných inštitúcií na Slovensku a Ukrajine za podmienky, že aspoň jedna pilotná časť spoločnej stratégie je implementovaná v rámci projektu, a
 • aktivity na zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané na vhodnú komunikáciu o ambíciách  a dosiahnutých výsledkoch projektu smerujúce k širokej verejnosti.

Pre viac informácií o Otvorenej výzve GGC01 kliknite na link nižšie:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej-cezhranicnej/

Výzva Schémy malých grantov GGC02:

Projektový grant (v rozmedzí 50 000 eur – 200 000 eur) môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti:

 • sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos vedomostí, technológie, skúseností a najlepšej praxe,
 • spoločné semináre, workshopy a školenia organizované slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,
 • stáže uskutočnené medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami,
 • vyslania z Ukrajiny na Slovensko,
 • zlepšenie úrovne bilingvizmu na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách (napr. jazykové kurzy),
 • zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na slovenských a ukrajinských verejných inštitúciách,
 • spoločné stratégie verejných inštitúcií na Slovensku a Ukrajine za podmienky, že aspoň jedna pilotná časť spoločnej stratégie je implementovaná v rámci projektu,
 • aktivity na zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané a vhodnú komunikáciu o ambíciách  a dosiahnutých výsledkoch projektu smerujúce k širokej verejnosti, a
 • sieťovanie medzi verejným sektorom a mimovládnym a/alebo súkromným sektorom za účelom zlepšenia miestnej situácie.

Pre viac informácií o Výzve Schémy malých grantov GGC02 kliknite na link nižšie:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-vyzvy-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej/

 

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie partnerstiev pre výzvy GGC01 a GGC02 bola vyhlásená 19. Augusta 2019.

Cieľom výzvy je podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a/alebo Lichtenštajnska v danej oblasti. Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zahrnutá do implementácie projektu alebo efektívne prispievajúca k realizácii projektu. Partner zdieľa so žiadateľom spoločné ekonomické a sociálne ciele, ktoré sa majú napĺňať implementáciou projektu. Maximálna výška podpory je 5 000 eur.

Pre viac informácií kliknite na link nižšie:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-ggcbf01/

 


[1] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).