Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, ktorej cieľom je podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vrátane, ale nie len, podpory vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie:

Text výzvy DGV01

Príručka pre žiadateľa 


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov. Oprávneným žiadateľom je akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v SR.

Aplikácia na predkladanie žiadostí