Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, ktorej cieľom je podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, vrátane, ale nie len, podpory vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie:

Text výzvy DGV01

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Informácia o uzávierke prvého kola výzva DGV01

Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA


Uzávierka výzvy DGV01 - vyhodnotenie


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt bola uzavretá.