Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT03)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci schémy malých grantov CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia:

Text výzvy CLT03

Zoznam potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov - len v anglickom jazyku


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Schémy štátnej pomoci 

Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku


V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 došlo s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).


Elektronická aplikácia na predklanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov. 

 

Aplikácia na predkladanie žiadostí