Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT03)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci schémy malých grantov CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia:

Text výzvy CLT03

Zoznam potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov - len v anglickom jazyku

Informácia o potenciálnom partnerovi z Nórska - Dikkedokken Filmlaug - len v anglickom jazyku


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)

Schémy štátnej pomoci 

Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 došlo s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).


23.2.2021: ! Nový telefónny kontakt Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR !


!DOLEŽITÉ! V prípade nepredvídaných technických problémov s aplikáciou na predkladanie žiadostí o projekt, kontaktujte dňa 25.2.2021 po 17.00 hod. bezodkladne eeagrants@vlada.gov.sk alebo +421 905 470 042. V ostatnom čase využite telefónny kontakt +421 2 2092 8464 (platný od utorka 23.2.2021).


Výzva CLT03 bola uzatvorená.


Uzávierka výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

Priebežné výsledky výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra 

10.11.2021! Výsledky výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT03 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA